Ysgol

image

DATGANIAD CENHADAETH

‘Yma yn Ysgol Corn Hir rydym yn anelu i ddarparu cymuned gefnogol o fewn awyrgylch hapus a diogel, lle bydd pob disgybl yn cael ei ysgogi a’i herio i gyflawni ei lawn botensial. Rhoddir pwyslais ar ansawdd a safonau uchel, mewn gwaith ac ymddygiad ac fel canlyniad rhoddir y cyfle gorau posib i’n dysgwyr i feithrin agweddau positif. Bydd hyn yn gosod sylfaen gadarn ar gyfer eu haddysg
a’u bywyd i’r dyfodol.’

NOD

  • Sefydlu ysgol lle ceir y gwerthoedd gorau, agweddau cyson a’r ymarfer gorau posibl o fewn ein gallu, fydd yn fodd i hybu datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol disgyblion.


AMCANION

Er mwyn gweithredu ein Datganiad Cenhadaeth rydym yn anelu i:

  • Cynnal a chodi safonau cyflawniad disgyblion ym mhob agwedd
  • Meithrin gwerthoedd moesol a dyngarol, gan ddatblygu hunan-barch a goddefgarwch tuag at eraill.
  • Datblygu gallu’r disgyblion i fod yn hyderus ddwyieithog er mwyn eu galluogi i fod yn aelodau cyflawn o'r gymdeithas ddwyieithog y maent yn rhan ohoni.
  • Gosod seiliau ar gyfer sicrhau dysgu ac addysgu effeithiol yn yr ysgol.
  • Sicrhau cwricwlwm eang, cytbwys, perthnasol a chyfoethog.
  • Galluogi pob unigolyn i feithrin gwybodaeth, agweddau a medrau sy'n berthnasol i fywyd cyfoes, i addysgu am oes ac i ddefnyddio amser hamdden yn greadigol.

 

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy