Ysgol Eco / Ysgol Werdd

logo ysgol werdd


 

 

 

Eco Gôd Ysgol Corn Hir
poster

 

CHWEFROR 2014 - YMWELIAD Â CANOLFAN AILGYLCHU GWASTRAFF DOMESTIG, PENHESGYN

Yn dilyn gwahoddiad gan Adran Gwastraff Cyngor Sir Ynys Môn cafodd y Grŵp Eco gyfle i ymweld â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig ym Mhenhesgyn, ger Porthaethwy. Bu y Rheolwr, Malcolm Williams, a staff yr Adran Reoli Gwastraff yn dangos yr amrywiol offer/ ddeunyddiau y gellir ei ail-gylchu, megis olew modur, paent, bylbiau trydan ac yn y blaen. Cafodd y disgyblion gyfle i fynd o amgylch y safle i weld y mathau o bethau oedd wedi cael eu hailgylchu gan y cyhoedd.

Hefyd cawsant ddysgu am y siwrne gwastraff bwyd a gwastraff o’r ardd i greu math o gompost crynodedig, gwellhäwr pridd, sydd wedyn yn cael ei ddosbarthu i garddwyr yr Ynys yn rhad ac am ddim.

ClicIiwch yma i weld y lluniau


RHAGFYR 2013 - COMPOSTIO

Wrth luniau’r Eco Gôd roedd aelodau’r Grŵp Eco yn awyddus i ail-ddefnyddio gwastraff y Siop Ffrwythau trwy ei gompostio at ddefnydd Gardd yr Ysgol. Cysylltwyd â’r Adran Gwastraff Cyngor Sir Ynys Môn i ofyn am fin compostio newydd a bu Delwen o’r Adran Gwastraff yn garedig yn cynnig dod i siarad hefo’r Grŵp ar sut i gompostio yn gywir.

ClicIiwch yma i weld y lluniau


TACHWEDD 2013 - PLANNU CENNIN PEDR

Yn ddiweddar Bu y Grŵp Eco yn prysur yn plannu bulbiau Cennin Pedr ar hyd y terfyn o flaen yr Ysgol, gyda cymorth Mrs Nia P Williams, cymhorthydd o’r Adran Babanod.

Roedd y Grŵp yn awyddus i ddod ag ychydig o liw i’r ardal wyrdd o flaen Swyddfa y Pennaeth ac felly aethpwyd ati i blannu y bylbiau mewn sesiwn ar ôl Ysgol.

Edrychwn ymlaen i gyhoeddi lluniau’r blodau y Gwanwyn nesaf!!. ClicIiwch yma i weld y lluniau

 

 

 

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy