Newyddion


poster

SIOP FFRWYTHAU

Dydd Llun 18 Ionawr

Pris ffrwyth yn codi i 25c

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 


poster

DIWRNOD DILLAD 'DOLIG!

Dydd Iau 10 Rhagfyr

£1

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

FFAIR NADOLIG

Nos Fercher 2 Rhagfyr - 6.00y.h.

Oedolion 50c
Plant 30c

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


TEAMS 4U – RHODD BOCS ESGIDIAU

20.10.15
Annwyl Rieni

Eleni eto rydym yn cefnogi yr elusen ‘Teams4U’ gan ei bod yn apêl sydd yn agos at ein calonnau yma yn Ysgol Corn Hir. Mae hefyd yn gyfle i ni ddangos ewyllys da tros wyl y Nadolig.

Gan fod angen cynnwys £2 yn y bocs, sy’n ychwanegu at y gost mae croeso i’r plant greu bocs ar y cyd.

Gofynnir i chwi anfon y bocs i’r ysgol ar Ddydd Llun, 23 Tachwedd.

Diolch i chwi rhag blaen am eich cefnogaeth.

Yn gywir/ Yours faithfully

Rhys Roberts
Pennaeth mewn Gofal/Headteacher in Charge


poster

Disgo Calan Gaeaf

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

CALENDR TYMOR YR HYDREF - DYDDIAD NEWYDD- 2 TACHWEDD - HMS Diwrnod o hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon, diwrnod ychwanegol o wyliau i’r plant.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

Noson Comedi a Chân

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

CYFARFOD NESAF CYMDEITHAS RIENI

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

DIGWYDDIADAU TYMOR YR HAF 2015

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

CYFARFOD NESAF CYMDEITHAS RIENI

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster


HELFA WYAU PASG

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

YMGYRCH 'WISH' DAILY POST

Casglwyd 21720 o docynnau!
Golyga hyn rodd o £307.59 i’r Ysgol.

DIOLCH YN FAWR IAWN I BAWB AM EIN CEFNOGI

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

DIWRNOD Y LLYFR
Dydd Iau, 5 Mawrth 2015

Eleni rydym wedi casglu £262.54 i

BOOK AID INTERNATIONAL

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

DYDD GWYL DEWI

DIWRNOD DI-WISG YSGOL

Dydd Mercher 4 Mawrth

Dim dirwy

Dillad COCH neu draddodiadol

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

DIWRNOD Y LLYFR

Dydd Iau, 5ed Mawrth

Ydych chi yn bry llyfrau?
Os ydych, rydych yn edrych ymlaen i Mawrth 5ed.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

DISGO YSGOL CORN HIR

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

plant mewn angen

DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN

Roedd pawb yn sbotiog iawn ar ddiwrnod Plant Mewn Angen, casglwyd y swm anhygoel o £250. Bu plant y Clwb ar ol Ysgol hefyd yn brysur yn coginio a gwerthu cacennau - casglwyd £44 tuag at yr achos. Cyfanswm o £294.


poppy

CASGLU AR GYFER Y LLEN BRYDEINIG

Bu aelodau o'r Cyngor ysgol yn brysur yn gwertuh a chasglu ar gyfer Sul y Cofio. Casglwyd £238.23 tuag at yr achos haeddiannol hwn.


tim nofio

TIM NOFIO

Llongyfarchiadau i aelodau y tim nofio a fu yn llwyddiannus  pan fuont yn cystadlu yn y Gala Sirol.


rugby

TWRNAMENT RYGBI

Llongyfarchiadau i Melissa a Cara ar ennill medalau yn yr Wyl Rygbi, hwy oedd chwaraewyr y dydd gan iddynt arddangos dyfalbarhad ac ysbryd o chwrae teg yn ystod y dydd.


sports

sports2

MABOLGAMPAU’R YSGOL

Llongyfarchiadau i tim Chwiglen ar ennill y darian ar ddiwrnod mabolgampau’r ysgol. Mathew ac Awen oedd y Victor a’r Victrix o Flwyddyn 6 ac Ioan a Destiny o Flwyddyn 2.


attendance

PRESENOLDEB 100%

Roedd pedwar ar ddeg o ddisgyblion wedi bod yn bresennol yn yr ysgol pob dydd yn ystod 2013-2014- 100% gwych!


GWEITHREDU DIWYDIANNOL AR 10.07.14

Derbyniwyd hysbysiad fod aelodau Undeb NUT Cymru & Unsain yn bwriadu gweithredu’n ddiwydiannol, drwy atal eu llafur ar Dydd Iau, 10 Gorffennaf 2014 am un diwrnod. Y mae chwech allan o naw o’r athrawon yn Ysgol Corn Hir yn aelodau o’r NUT a’r rhanfwyaf o’r staff ategol yn aelodau o’r Undeb Unsain, ac yn bwriadau cefnogi streic yr Undeb.

Fel canlyniad byddaf yn cymryd camau i gau yr Ysgol i bob dosbarth heblaw am Flwyddyn 2 oherwydd rhesymau yn ymwneud â diogelwch a threfniadaeth os cedwir yr ysgol yn agored. Mi fydd trip Blwyddyn 2 yn parhau ar y diwrnod yna.

Ymddiheuraf o flaen llaw am yr anhwylustod a achosir oherwydd y gweithredu hwn.

Yn gywir
Meinir Hughes
Pennaeth

Cliciwch yma am lythyr


santa YMDDEOLIAD

Pob lwc i Anti Julie ac Anti Olwen ar eu hymddeoliad fel cogyddion yr ysgol. Mae'r ddwy wedi rhoi blynyddoedd o wasanaeth i'r ysgol.

santa URDD

Llongyfarchiadau mawr i dim pel droed y merched a oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth sirol. Pob lwc iddynt yn y rownd genedlaethol yn Aberystwyth.

HELFA WYAU PASG

HELFA WYAU PASG

DYDD SADWRN 12 EBRILL, 11 am

Mynediad:
Plant £1
Oedolion am ddim

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


GWEITHREDU DIWYDIANNOL

Derbyniwyd hysbysiad fod aelodau Undeb NUT Cymru yn bwriadu gweithredu’n ddiwydiannol, drwy atal eu llafur ar Dydd Mercher, 26 Mawrth 2014 am un diwrnod. Y mae saith allan o naw o’r athrawon yn Ysgol Corn Hir yn aelodau o’r NUT ac yn bwriadau cefnogi streic ei Undeb.

Fel canlyniad byddaf yn cymryd camau i gau yr Ysgol i bob dosbarth heblaw am Flwyddyn 5 oherwydd rhesymau yn ymwneud â diogelwch a threfniadaeth os cedwir yr ysgol yn agored.

Ymddiheuraf o flaen llaw am yr anhwylustod a achosir oherwydd y gweithredu hwn.

Yn gywir
Meinir Hughes
Pennaeth


DIWRNOD Y LLYFR
plant a llyfrau
plant

plant

Cafwyd Diwrnod y Llyfr bendigedig gyda Bwyddyn 6 yn trefnu nifer o weithgareddau gan gynnwys arwerthiant llyfrau ail law a chystadleuaeth dylunio marc llyfr a phoster. Roedd y plant wedi gwisgo i fyny fel cymeriad o lyfr ac yn wir roedd yn wledd i'r llygaid. Gwerthwyd bron pob llyfr yn yr arwerthiant a gwnaed elw o £231.89 a fydd yn cael ei anfon ymlaen i Book Aid International. Llongyfarchiadau mawr Blwyddyn 6!

santa DATHLU GŴYL DEWI 2014

Roedd yr ysgol yn dathlu Dydd Gŵyl Ddewi ar Fawrth y 5ed eleni trwy wisgo mewn gwisg Gymreig. Fel rhan o'r dathliadau cafwyd cinio cig oen traddodiadol.

plant
plant

PROSIECT LLYFRGELL

Mae’r Cyngor Ysgol bellach wedi ail gychwyn ar eu ‘Prosiect Llyfrgell’.Unwaith y mis byddant yn ymweld â’r llyfrgell i ddewis llyfrau ar gyfer pob dosbarth o Flwyddyn 2 i 6.

Mae’r prosiect wedi profi yn llwyddiant yn ystod 2012-2013, diolch i gefnogaeth staff Llyfrgell Llangefni. I gael mwy o wybodaeth am y Cyngor Ysgol - cliciwch yma

plant

YMWELIAD Â CANOLFAN AILGYLCHU GWASTRAFF DOMESTIG, PENHESGYN

Yn dilyn gwahoddiad gan Adran Gwastraff Cyngor Sir Ynys Môn cafodd y Grŵp Eco gyfle i ymweld â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig ym Mhenhesgyn, ger Porthaethwy. Bu y Rheolwr, Malcolm Williams, a staff yr Adran Reoli Gwastraff yn dangos yr amrywiol offer/ ddeunyddiau y gellir ei ail-gylchu, megis olew modur, paent, bylbiau trydan ac yn y blaen. Cafodd y disgyblion gyfle i fynd o amgylch y safle i weld y mathau o bethau oedd wedi cael eu hailgylchu gan y cyhoedd.

Hefyd cawsant ddysgu am y siwrne gwastraff bwyd a gwastraff o’r ardd i greu math o gompost crynodedig, gwellhäwr pridd, sydd wedyn yn cael ei ddosbarthu i garddwyr yr Ynys yn rhad ac am ddim.

ClicIiwch yma i weld y lluniau

 

santa YMWELIAD ANNISGWYL

Dyna i chi fraw gafod y plant pan gafwyd ymweliad annisgwyl gan neb llai na Sion Corn ar ei feic modur arian.

colin jackson PLANNU CENNIN PEDR

Yn ddiweddar Bu y Grŵp Eco yn prysur yn plannu bulbiau Cennin Pedr ar hyd y terfyn o flaen yr Ysgol, gyda cymorth Mrs Nia P Williams, cymhorthydd o’r Adran Babanod.

Roedd y Grŵp yn awyddus i ddod ag ychydig o liw i’r ardal wyrdd o flaen Swyddfa y Pennaeth ac felly aethpwyd ati i blannu y bylbiau mewn sesiwn ar ôl Ysgol.

Edrychwn ymlaen i gyhoeddi lluniau’r blodau y Gwanwyn nesaf!!. ClicIiwch yma i weld y lluniau


colin jackson DIWRNOD T. LLEW JONES

Ar Hydref 11eg bu’r ysgol yn dathlu diwrnod T.Llew Jones. Ni welwyd erioed cymaint o for ladron wedi ymgynyll mewn un lleoliad.

Bu’r plant yn brysur yn dod I adnabod yr awdur trwy amrywiol weithgareddau megis creu gemau, cyflwyniad ar yr i-pads, adrodd ac ysgrifennu i enwi ond ychydig.

Yn ogystal â’r dathlu hwn bu Tudur Dylan Jones y bard yn gweithio gyda Blwyddyn 5 yn creu cerddi. Roedd yn ddiwrnod iw gofio.

Cliciwch yma i weld y lluniau


poster baseball caps

AR WERTH - CAPIAU ‘BASEBALL’

Capiau gyda logo Ysgol Corn Hir - cliciwch yma


colin jackson Dosbarth Derbyn

Croesawodd yr ysgol 24 o ddisgyblion newydd i'r Dosbarth Derbyn ar ddechrau Medi. Erbyn hyn y maent wedi hen ymgartrefu ac wrth eu boddau yn y ty bach twt, fel y gwelwch.

colin jackson Colin Jackson

Fel rhan o ymgyrch 'Go dad Run' daeth Colin Jackson i ymweld a'r ysgol i siarad gyda'r plant am gadw'n heini a phwysigrwydd gweithgareddau teuluol.

colin jackson Adran yr Urdd

LLongyfarchiadau i Adran yr Urdd ar eu llwyddiant yn derbyn £100 oddiwrth ymgyrch cymunedol Asda.

plant

Mabolgampau Ysgol

Unwaith yn rhagor fe gafwyd mabolgampau byth gofiadwy. Daeth torf o rieni, neiniau a theidiau a ffrindiau i gefnogi y plant ar ddiwrnod heulog, braf. Roedd y cystadlu yn frwd gyda’r tri ty Carw , Chwiglen a Gafr yn brwydro am y marciau holl bwysig.

Ar ddiwedd y dydd Chwiglen aeth a’r darian ac fel y gallwch fentro yr oedd hen ddathlu a gweiddi. Cystadlu am farciau unigol wnaeth genethod a bechgyn Blwyddyn 2 a 6 tuag at y Victor a’r Victrix. Cyflwynodd Mrs Sian Gruffydd, Cadeirydd y Corff Llywodraethu darian i gapteiniaid Chwiglen ac i’r Victor a’r Victrix o Flwyddyn 2 a 6.

.Cliciwch yma i weld y lluniau.


estyn

11:07:13 Adroddiad Estyn Ysgol Corn Hir 2013 - cliciwch yma


plant
plant

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Ysgol Corn Hir

Cliciwch yma am fwy o luniau

 

plentyn yn darllen
yn y llyfrgell

Y CYNGOR YSGOL

Y Cyngor ysgol yn ymweld a’r llyfrgell yn dewis llyfrau ar gyfer y dosbarthiadau er mwyn hybu darllen.

 


20:12:12 - Newyddlen Tymor yr Hydref 2012 - cliciwch yma.

 

 

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy