Gwybodaeth

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ddogfen fel PDF

 

Mae’r ysgol yn derbyn Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) er mwyn gwella cyrhaeddiad y dysgwyr sydd â hawl i gael prydau ysgol yn ddi dâl a phlant mewn gofal. Ein nod yw cynorthwyo’r dysgwyr yma i oresgyn unrhyw anhawsterau allai eu rhywstro rhag cyrraedd eu llawn botensial.

CYNLLUN GWARIANT GAD 2014-2015

GWEITHREDU

GWARIANT

EFFAITH

Sefydlu Grwpiau targed yn y CS a CA2 - cymhorthydd ac athrawes AAA yn cyflwyno rhaglenni ymyrraeth ym maes Llythrennedd a Rhifedd.

Cyflogi cymhorthydd CS i ddatblygu systemau ‘Hunan Gofrestru’

Cynnal noson hybu darllen i rieni y Dosbarth Derbyn.

Sefydlu ‘Clwb Pyramid’ ar ôl ysgol am 4 wythnos i wella sgiliau cymdeithasol , hyder a hunan ddelwedd.

£17,635
(GAD/GEY)

 

 

£600

 

£100

 

£200

Lleihau effaith rhwng cyrhaeddiad dysgwyr Prydau Ysgol Di-dal a’r rhai sydd ddim â hawl i Brydau Ysgol Di-dal.

 

Gwella presenoldeb.

 

Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd darllen yn y Blynyddoedd Cynnar.

Safonau Llafaredd a hyder pob disgybl yn y clwb wedi codi.

CYFANSWM GRANT

£18535

 

 

Llawlyfr Rhieni
Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol Llywodraeth Cymru - cliciwch yma

Dysgu Cymru - cliciwch yma

Gwybodaeth Cyffredinol i Rieni - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 1 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 2 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 3 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 4 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 5 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 6 - cliciwch yma

Paratoi eich plentyn i fynd i’r Ysgol
Bydd dechrau’r ysgol yn brofiad hapusach os yw eich plentyn wedi cael cyfle i chwarae â phlant eraill a thrwy hynny wedi dysgu pwysigrwydd rhannu.

cliciwch yma

 

 

 

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy