Blwyddyn 3

blwyddyn 3

 

 

plant yn nant y pandy
Ymweliad Nant Y Pandy Tymor 1

Yn ystod y tymor cyntaf fel rhan o’n gwaith hanes a daearyddiaeth rydym yn mynd ar daith o amgylch Nant Y Pandy. Yno, rydym yn edrych ar yr holl safleoedd difyr, llunio llinfap, dylunio lluniau a llawer mwy.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau
plant
Ymweliad Plas Arthur

O fewn ein gwersi daearyddiaeth yn yr ail dymor rydym yn mynd i Blas Arthur. Yno, rydym yn gofyn cwestiynau diddorol i’r gweithwyr. Rydym wedi gwneud llawer o waith yn dilyn ein hymweliad gan gynnwys llunio holiadur ac e-bostio ysgol gyfagos!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


3 bachgen Ymweliad Oriel Mon a Melin Llynnon
O fewn ein gwaith hanes yn nhymor 2 rydym yn dysgu am Oes Y Celtiaid. Rydym yn lwcus iawn i gael mynd i Oriel Môn i edrych ar arteffactau o’r oes. Ond, yr ymweliad orau yw cael mynd i Felin Llynnon i weld y tai crynion. Rydym wrth ein boddau yn cael peintio ein hwynebau fel rhyfelwyr Celtaidd ac yn cael dysgu sut i gynna tan a chreu gemwaith Celtaidd.
Cliciwch yma i weld mwy o luniau o Oriel Ynys Môn

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o Melin Llynnon


plant

Ymweliad Nant Y Pandy Tymor 3
O fewn ein gwersi gwyddoniaeth yn nhymor 3 rydym yn mynd yn ôl i Nant Y Pandy i edrych ar dyfiant planhigion. Mae’n ddiddorol iawn gweld pa flodau sydd yn tyfu ym mhle a pham.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 
plant mewn dosbarth Hylenidid Bwyd a Cynllun Gwên
Rydym wedi bod yn lwcus iawn i gael ymwelwyr yn dod atom hefyd! Fe wnaethom fwynhau cael Proffesor Huw a Proffesor Puw yn ein dysgu am hylendid bwyd, a hefyd aelod o staff Cynllun Gwên yn dangos i ni sut i ofalu am ein dannedd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o ymweliad Hylendid Bwyd

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o ymweliad Cynllun Gwên


 

 

plantMathemateg
Rydym yn mwynhau amrywiaeth o dasgau o fewn pob pwnc ym mlwyddyn 3. Yn y lluniau isod rydym yn gweithio’n ymarferol o fewn ein gwersi mathemateg trwy fynd allan i wneud gwaith mesur, hefyd rydym yn defnyddio eitemau gwir i’w pwyso yn ein gwaith mas.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 plant
Gwyddoniaeth

Rydym yn astudio solidau, hylifau a nwyon o fewn gwyddoniaeth, yn ogystal â’n corff, cysawd yr haul, planhigion, a llawer mwy. Dyma ychydig o luniau ohonom wrthi’n gweithio’n galed yn cynnal arbrofion difyr.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 plant
Celf

O fewn ein gwersi celf rydym yn creu nifer fawr o waith gwerth eu gweld megis tariannau Celtaidd, cylchoedd clai, portreadau a thirluniau. Mae ein gwaith i gyd yn deillio o waith artistiaid sef Gustav Klimt, Kyffin Williams a Mary Lloyd Jones.

Cliciwch yma i weld mwy o luniauplant

Addysg Gorfforol
Yn ein gwersi addysg gorfforol rydym hefyd yn mwynhau amrywiaeth eang o wersi megis gwersi dawns, hoci, rygbi, athletau a gymnasteg.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


 

 

 

plantMentergarwch
Pob blwyddyn bydd y dosbarth yn ymgymryd â phrosiect Mentergarwch ble y byddwn yn cynllunio, creu a gwerthu cylch allweddellau. Mae’n gyfle da i ddatblygu sgiliau busnes gan ein bod yn ceisio gwneud yr elw orau bosib. Blwyddyn diwethaf fe gododd blwyddyn 3 dros £75 ac fe gyfrannodd yr arian tuag at beintio iard y babanod a’r adran iau. Rydym yn gobeithio cael yr un llwyddiant eto eleni!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

plant ar gyfrifiaduronClwb TGCh
Yn nhymor 1 mae blwyddyn 3 yn cael cyfle i ddod i’r clwb TGCh pob nos Iau o 3:30pm tan 4:30pm. Yno rydym yn dysgu sut i ddefnyddio pob mathau o raglenni ar y cyfrifiadur megis ‘Publisher’ a ‘Word’. Ein prosiect cyntaf yw creu ‘Passport Blwyddyn 3’ ond erbyn diwedd y tymor rydym wedi creu graffiau, pwerbwyntiau, posteri a llawer mwy.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 genethod hociClwb Hoci
Yn nhymor 2 mae cyfle i’r genethod ddod i’r clwb hoci pob nos Lun o 3:30pm tan 4:30pm. Mae gennym dri tîm gyda chwe geneth ym mhob tîm. Rydym wedi ymarfer yn galed ac o ganlyniad, daeth un o dimau Corn Hir yn gydradd gyntaf allan o 9 tîm mewn twrnament ym Mhlas Arthur.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 2 eneth

Clwb Garddio
Yn nhymor 3 mae gennym glwb garddio. Yno, rydym yn plannu pob mathau o flodau hardd. Llynedd, fel ymunom a chystadleuaeth i dyfu’r blodau haul uchaf, hefyd fe blannom ddwy goeden afal, coeden gellyg, coeden fefus a choeden aeron coch.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


 

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk