Blwyddyn 2

blwyddyn 2

 

Diwrnod ‘T. Llew Jones’


Dyma ni wedi gwisgo fel môr ladron fel rhan o ddathliad ‘ Diwrnod T, Llew Jones’.
Llenor o Gymru oedd o T. Llew Jones ac mae ei nofel am y môr leidr ‘Barti Ddu’ yn boblogaidd iawn.
Roedd o hefyd yn fardd a buom yn darllen a llefaru  rhai o’i gerddi.
Ein hoff gerdd oedd ‘Traeth y Pigyn’.


 

Diwrnod ‘Y Llyfr’


Dyma ni wedi gwisgo fel cymeriadau o’n hoff lyfrau fel rhan o ddathliad ‘Diwrnod y LLyfr’.
Roedd Blwyddyn 6 wedi trefnu ffair lyfrau a chawsom hwyl yn chwilota am bob math o lyfrau i’w prynu.
Rhoddwyd yr arian i gronfa ‘Book Aid’ fel bo plant ar draws y byd yn cael mwynhau llyfrau fel ni..

Am fwy o luniau, cliciwch yma


Dydd Gwyl Ddewi
Fe wisgodd pawb mewn dillad coch i ddathlu  Gŵyl Dewi Sant a chawsom wasanaeth arbennig yn y neuadd.
Yn y dosbarth fe ddysgon ni lawer o hanesion diddorol am fywyd Dewi Sant.

Am fwy o luniau, cliciwch yma


Cyngerdd Nadolig


Cyflwyniad Adran y Babanod eleni oedd ‘Dilyn y Seren’.
Roedd gan bob un ohonom ran bwysig iawn yn y cyflwyniad.
Buom yn brysur am wythnosau yn dysgu ein llinellau ac yn  ymarfer llefaru, actio a chanu.
Dyma’r sioe orau erioed!!

Am fwy o luniau, cliciwch yma


Diwrnod ‘Plant Mewn Angen’


Fe wisgon ni ddillad smotiog a thalu dirwy er mwyn codi arian i blant sydd mewn angen.
Amser egwyl cawsom brynu teisen ‘Pudsey’ i’w mwynhau gyda ein llefrith.
Blasus iawn!

Am fwy o luniau, cliciwch yma


Teams4U


Daeth Mrs Mair Parry i’r ysgol i ddangos lluniau a sgwrsio gyda ni am blant sydd angen cariad yn Romania.
Bu amryw o’r dosbarth yn brysur yn llenwi bocsus esgidiau gyda pob math o deganau a nwyddau defnyddiol.
Rydym yn gobeithio y cawn ni ateb i un o’n llythyrau.
Diolch yn fawr i chi gyd!Paratoi Brecwast  


Fel rhan o’n thema ‘Elen Benfelen’ buom yn trafod pwysigrwydd bwyta brecwast yn y bore er mwyn cael egni i’n cynnal am weddill y dydd.
Fe benderfynon ni baratoi brecwast i ni ein hunain yn y dosbarth.


Yn gyntaf roedd rhaid gwneud rhestrau o fwydydd addas  ac yna cerdded i Asda i brynu’r nwyddau.
Y diwrnod canlynol cawsom hwyl yn paratoi’r brecwast, a’i fwyta wrth gwrs!

Am fwy o luniau, cliciwch yma


Cadw Mi Gei


Fel rhan o’n partneriaeth  ‘Gweithio Gyda’n Gilydd’  cawsom y dasg o ddylunio a gwneud  ‘Cadw Mi  Gei’  i gynilo arian.
Buom i gyd yn brysur gyda’n rhieni yn defnyddio pob math o ddefnyddiau a thechnegau i greu.
Roedden nhw’n wych!

Am fwy o luniau, cliciwch yma


Cawl Llysiau


Fel rhan o’n thema ‘Helynt y Bwystfilod’ buom yn trafod pwysigrwydd bwyta llysiau o bob math fel rhan o’n deiet bob dydd
Yna buom yn brysur yn pilio, crafu  torri a berwi amrywiaeth o lysiau i greu cawl blasus.
‘Masterchef’, gwyliwch chi!!

Am fwy o luniau, cliciwch yma


Oes Victoria


Rydym wedi dysgu llawer am Langefni a bywyd plant yng nghyfnod  ‘Oes Fictoria’.
Buom yn edrych ar lyfrau, hen ffotograffau ac hen arteffactau o’r cyfnod.  Yna cawsom wisgo i fyny a chael y profiad o weithio, a bod  yn gwsmer, mewn siop o’r cyfnod.
Rydym yn falch iawn ein bod ni’n byw mewn oes wahanol iawn!

Am fwy o luniau, cliciwch yma


Nant y Pandy


Ar ddechrau tymor yr Hydref aethom am daith drwy Nant y Pandy i arsylwi’r coed, dail a’r hadau sydd yno, yn ogystal  a’r ffrwythau sy’n tyfu ar y weirglodd.
Bu hyn yn sbardun i amrywiaeth o weithgareddau daearyddol, gwyddonol a chreadigol ar lawr y dosbarth.
Rydym yn lwcus fod safle’r ysgol mor agos i’r goedlan braf yma.

Am fwy o luniau, cliciwch yma


Yr Heddlu


Mae’r Heddwas Dewi Thomas yn ymweld â’r dosbarth bob tymor ac mae o a Tarian wedi dod yn ffrindiau da i ni.
Yn  ystod y flwyddyn mae o PC Thomas wedi bod yn sôn am Ddiogelwch, Rheolau a’r Gwasanaethau Brys gyda ni.
Rydym wedi cael cyfleoedd i drafod, chwarae rôl ac hyd yn oed gwisgo gwisg yr heddlu!

Am fwy o luniau, cliciwch yma


Yr Wylfa


Yn ystod tymor yr Hydref buom ar ymweliad â Pwerdy Wylfa.
Fe gerddon ni ar hyd y llwybr natur yn arsylwi adar ac yna dychwelyd i’r ystafell ddysgu i wneud amrywiaeth o weithgareddau diddorol.
Yna fe gawsom bicnic  y tu allan yn yr heulwen braf!

Am fwy o luniau, cliciwch yma


Stryd Llangefni


Fel rhan o’n astudiaeth o’r ardal leol aethom ar daith i stryd Llangefni.
Buom yn arsylwi ar yr arwyddion, adeiladau a’r dodrefn stryd wrth gerdded o gwmpas.
Hefyd buom yn edrych ar yr amrywiaeth o siopau sydd ar y stryd.
Roedd yr ymweliad yn sbardun i amrywiaeth o weithgareddau yn ôl yn y dosbarth.

Am fwy o luniau, cliciwch yma


Mentergarwch


Rydym wedi dod i nabod llawer o adar sydd i’w gweld yn yr ardal leol.
Yna fe benderfynon ni lunio cwmni ‘Bistro’r Adar’ i gynhyrchu bwydyddion adar ar gyfer dal bwyd adar.
Buom yn brysur yn ymchwilio, cynllunio, creu, a gwerthu ein nwyddau fel rhan o’n prosiect mentergarwch.
Fe wnaethom elw sylweddol eleni a phrynon ni offer ychwanegol i’r dosbarth.

Am fwy o luniau, cliciwch yma


 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk