Blwyddyn 1

Blwyddyn 1

 

Dathlu diwrnod T. Llew Jones

 

Dathlwyd diwrnod T. LLew Jones drwy wisgo fel môr ladron. Aethom ati i ddysgu cerddi T. LLew Jones

 

 

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan

 

 

Yr Ardal Ddarganfod


Yn ystod ein thema ‘Yr Ardd’, cafodd y plant gyfle i ddysgu am blanhigion a thrychfilod. Aeth y plant i chwilio am wybodaeth yn yr ardal ddarganfod a’r Byd Bach. Caswant arsylwi ar falwod, buwch goch gota, pry copyn a lindys. Cawsom hwyl gyda Benji’r Garddwr.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Chwarae Rôl


Mae’r ardal Chwarae Rol yn bwysig i ddatblygu sgiliau’r plant. Dyma blant Blwyddyn 1 yn cael cyfle i fod yn greadigol ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o waith cyfredol y dosbarth.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Coginio


Yn ystod ein gwaith ar stori ‘Y Pasg’ a ‘Reuben’, cafodd y plant gyfle i goginio nythod siocled.

Drwy ein thema ‘Dathlu’, cafodd y plant gyfle i gynllunio bisgedi, eu coginio, eu haddurno, a’u bwyta! Blasus iawn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Allan yn yr awyr agored


Buom yn brysur iawn eleni yn yr awyr agored yn dysgu am ein byd wrth blannu bylbiau yn yr ardd.


Cafodd y plant gyfle i fod yn dditectifs! Cawsant arsylwi ar nodweddion trychfilod.

 

 

Cynllun Gwên


Fel rhan o ‘Gynllun Gwên’, cafodd y plant gyfle i chwarae rôl ‘Pobl sy’n ein helpu’. Dangosodd y nyrs i ni sut i ofalu am ein dannedd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Ymweliad i Hen Ysgol Penrallt


Fel rhan o waith hanes Blwyddyn 1, rydym yn astudio ‘Ysgol Ers Talwm’. Cawsom gyfle i fynd i ymweld a Hen Ysgol Penrallt er mwyn astudio’r adeilad.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Nant y Pandy.


Aethom i Nant y Pandy er mwyn dod i adnabod ein cynefin. Cawsom bnawn o hwyl yn arsylwi ar fyd natur.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Ymweld â Sion Corn

Cawsom fore diddorol yn ymweld â Sion Corn yn Llanberis. Cafodd y plant hwyl a sbri ar y tren. Cafwyd diwrnod iw gofio.

Ciciwch yma i weld mwy o luniau


Tai a Chartrefi

Yn ystod ein gwaith ‘Tai a Chartrefi’, cafodd y plant gyfle i adnabod gwahanol fathau o dai. Gwelsom byngalo, tŷ par, fflatiau ayyb.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Ymweliad Tyddyn Cae’r Gors

Mae plant Blwyddyn 1 wedi bod yn astudio ‘Y Gegin’ fel uned o waith hanes. Cawsant gyfle i fynd o gwmpas Tyddyn Cae’r Gors er mwyn astudio’r hen gegin yng nhyfnod Kate Roberts

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

Gwyl Bwgan Brain Ynys Môn

Llongyfarchiadau mawr i Blwyddyn 1 a oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth gwneud bwgan brain ‘Person Enwog’. Eleni roedd y plant yn awyddus iawn i gystadlu. Buom yn byrysur iawn fel dosbarth.


Kerbcraft
plant yn croesi y lon

 

Dyma Anti Bethan a rhai o’r rhieni yn mynd ar ein sesiwn Kerbcraft. Mae’r gwersi yma yn gyfrwng ardderchog o hybu Diogelwch y ffordd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 


Mentergarwch
tyfu tomatos

 

Pob blwyddyn bydd y dosbarth yn ymgymryd a phrosiect Mentergarwch yn plannu, tyfu a gwerthu tomatos. Mae hyn yn gyfle i ddatblygu sgiliau busnes.

Cliciwch yma i weld mwy o luniauSgwad Sbwriel
sgwad sbwriel

Un o gyfrifoldebau Blwyddyn 1 yw cadw amgylchedd yr ysgol yn lan ac yn daclus trwy fynd o amgylch yn casglu sbwriel.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk